Levice v evropských volbách 2024

Přehled volebních programů, priorit, kandidátů, materiálů a odkazů ke kandidátce Levice najdete na nestranném přehledu k evropským volbám, na Programech do voleb.

Rozšířené informace

Priority

 • Práva žen

  Feministický rozměr by se měl promítat do všech aspektů rozhodování EU, od ekonomiky péče po bezpečnostní politiku. Chceme překonat genderové nerovnosti a zajistit sociální práva pro všechny. Budeme prosazovat opatření proti diskriminaci na základě zdravotního postižení, rodinného stavu, sexuální orientace, věku a původu, dále pak právo na sebeurčení a na sexuální a reprodukční zdraví.

  Přistoupení EU k Istanbulské úmluvě o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí; vyzýváme k vytvoření komplexního politického rámce EU pro odstranění veškerého násilí na základě pohlaví.
  Zavedeme směrnici EU o rovném odměňování ve vnitrostátních právních předpisech všech členských států.
  Zasadíme se o transparentnost odměňování a snížení mzdových rozdílů, o podporu rovných pracovních příležitostí.
 • Rozumná ekologie

  Naše planeta čelí ekologické krizi. Podporujeme proto trvale udržitelné a ekologicky šetrné hospodářství jak v EU, tak na globální úrovni. Zelená dohoda pro Evropu, pro nás představuje koncept zeleného kapitalismu. Jejím základem je myšlenka zeleného růstu, což znamená oddělení růstu výroby od růstu spotřeby zdrojů. Tento přístup je nereálný.

  Zavedeme model agroekologické politiky pro společnou zemědělskou politiku založený na udržitelném zemědělství, který zajistí spravedlivé příjmy zemědělců, kvalitní potraviny a potravinovou soběstačnost a zmírní změnu klimatu.
  Zakážeme soukromé tryskáče, které mají významný podíl na produkci emisí.
  Požadujeme, aby hlavní náklady spojené s ekologickou transformací nesli ti, kteří jsou hlavními producenty emisí, především velké korporace a průmyslové podniky.
  Vytvoříme evropské financování výstavby národních a nadnárodních dekarbonizovaných sítí veřejné dopravy.
 • Práva pracujících

  Usilujeme o vytvoření spravedlivého a bezpečného pracovního prostředí, kde jsou dodržovány pracovní normy, zaručeny férové mzdy a podmínky, a kde každý zaměstnanec má právo na důstojnou práci a ochranu proti diskriminaci a vykořisťování.

  Navrhujeme zavedení nepodmíněného základního příjmu (NZP) ve spojení s konceptem nepodmíněných základních služeb. Do nepodmíněných základních služeb chceme zahrnout základní zdravotní péči, pečovatelské služby, čistou vodu, energie, dostupné potraviny, bydlení a vzdělávání.
  Zavedeme základní evropský statut pro umělce s přerušovanou činností.
  Vytvoříme nařízení EU zaručující právní nárok na smlouvy na dobu neurčitou a práci na plný úvazek a zakazující neplacené stáže.
  EU musí v rámci primárního práva zavést protokol o sociálním pokroku, který upřednostní práva pracovníků a sociální práva před svobodou vnitřního trhu.
 • Demokratická EU

  Věříme v Evropu, kde je integrace a spolupráce postavena na zájmech lidí, nikoli na zájmech korporací a elit. Chceme Evropskou unii mírovou a sociálně spravedlivou. K tomu je potřeba zásadní reformy EU, aby byly hlasy všech občanů vyslyšeny a zohledňovány.

  Přímo volený Evropský parlament musí získat právo navrhovat zákony, volit Evropskou komisi, navrhovat rozpočet EU a rozhodovat o něm a kontrolovat Evropskou centrální banku.
  Chceme socializace farmaceutického průmyslu pod demokratickou kontrolou a vytvoření evropského centra pro léky a léčiva.
  Vytvoříme evropský fond pro bydlení, veřejné služby a zaměstnanost, který bude financován z tvorby peněz ECB a půjček státům, obcím, družstvům a neziskovým institucím za nulové nebo záporné úrokové sazby. Tento fond musí být spravován za účasti občanské společnosti, zejména odborů, ženských sdružení, sdružení nájemníků a ekologických hnutí.
 • Dostupné bydlení

  Budeme prosazovat rozšíření a zlepšení přístupu k sociálním službám, jako je zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a sociální péče. Chceme zajistit, aby každý, kdo se ocitne v těžké životní situaci, měl přístup k potřebné pomoci a podpoře. Zároveň se zavazujeme k boji proti sociálnímu vyloučení a usilujeme o vytvoření inkluzivní společnosti, ve které má každý jedinec možnost žít důstojný život bez ohledu na své socioekonomické postavení.

  Právo na dostupné a důstojné bydlení pro všechny lidi v Evropě bude zakotveno v primárním právu EU.
  Vyjmeme financování veřejného bydlení z pravidel vnitřního trhu a hospodářské soutěže.
  Zavedeme směrnice EU zavazující členské státy k zavedení zákonných stropů nájemného a zákazu nájmů na dobu určitou a nuceného vystěhování.
  Zajistíme přímé bezúročné půjčky od Evropské centrální banky (ECB) na financování sociálního bydlení.
 • Regulace AI

  Je nezbytné řešit dopady automatizace, robotizace a umělé inteligence na pracovní trh a společnost. S rychlým rozvojem těchto technologií se nevyhnutelně pojí obavy z možné ztráty pracovních míst, především v sektorech, kde mohou být lidské role efektivně nahrazeny stroji. Na místě je proto regulace a zdanění v oblasti robotizace a umělé inteligence.

  Do evropského práva musí být začleněna účinná regulace umělé inteligence se zachováním zásady: pod kontrolou člověka. Zavádění AI ve vysoce rizikových oblastech musí být identifikováno a zakázáno.
  Použití AI ve zbraňových systémech musí být zakázáno.
  Jakákoliv regulace AI ze strany EU musí zohlednit dopad AI na svět práce a sociální systémy.

Volební program

Kandidátní listina

 1. Jan Májíček
 2. Markéta Juřicová
 3. Vítek Prokop
 4. Anežka Michnová
 5. Jiří Šteg
 6. Antonín Hořčica
 7. Ivana Batthyány
 8. Prokop Hapala
 9. Jan Macháček